Интернетийн үйлчилгээний нөхцөл
СИНЭТ ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
1.1 Энэхүү үйлчилгээний нөхцлөөр “СиНэтХХК /цаашид нийлүүлэгч гэх/ болон хэрэглэгч
/цаашид хэрэглэгч гэх/ талын захиалгын дагуу интернэтийн үйлчилгээгээр хангах,
талуудын эрх үүрэг, талуудын хооронд үүсэх харилцаа, төлбөр тооцоотой холбогдон
үүсэх бүхий л харилцааг зохицуулна.
1.2 Хэрэглэгч интернэтийн үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг cnet.mn сайтаар
орж танилцан сонголтоо зөв хийж, үйлчилгээний нөхцлийг сайтар уншиж танилцан,
байгууллагын борлуулалтын мэргэжилтнээр дамжуулан цаасан гэрээ байгуулах
шаардлагатай.
1.3 Нийлүүлэгч тал нь үйлчилгээний нөхцөлд хууль эрх зүй, цаг үеийн нөхцөл байдлаас
шалтгаалан нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх эрхтэй.
1.4 Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн хэрэгжилтэд нийлүүлэгч болон хэрэглэгч хамтран
хяналт тавина.
1.5 Үйлчилгээний нөхцөлд хамаарах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд дараах үйлчилгээ
хамаарна. Үүнд: Интернэтийн үйлчилгээ, шилэн кабел түрээсийн үйлчилгээ.
1.6 Үйлчилгээний нөхцөл, үнэ тарифын шинэчлэлт болон бусад холбогдох
үйлчилгээнүүдэд зайлшгүй технологийн шинэчлэлт, өөрчлөлт хийх шаардлага гарсан
бол өөрчлөлтийг хэрэглэгчдэд урьдчилан и-мэйл болон бусад хэлбэрээр мэдэгдэх
үүрэгтэй.
2. ТАЛУУДЫН ЭРХ ҮҮРЭГ
2.1 Нийлүүлэгчийн эрх, үүрэг:
2.1.1 Нийлүүлэгч нь хэрэглэгчийг 24 цагийн турш тасралтгүй интернетээр хангах
үүрэгтэй.
2.1.2 Нийлүүлэгч тал тасралтгүй үйлчилгээгээр хангах зорилгоор 24 цагийн турш
Хяналтын инженер ажиллуулах үүрэгтэй.
2.1.3 Нийтүүлэгч нь хэрэглэгчид интернэтийн үйлчилгээг хэрэглэгчийн сонгосон
хурдаар хүргэх үүрэгтэй.
2.1.4 Үйлчилгээ үзүүлэгч нь аливаа техникийн гэмтэл, гэнэтийн саатал гарсан
тохиолдолд хурдан шуурхай засварлах үүрэгтэй.
2.1.5 Үйлчилгээ үзүүлэгч төрийн эрх бүхий байгууллагын шаардсанаар буюу
техникийн нөхцөл байдлын улмааc хэрэглэгчийн үйлчилгээг түр хязгаарлах
эрхтэй болно.
2.1.6 Хэрэглэгчийн компьютер, дотоод сүлжээний гэмтэл, програм хангамж зэрэгт
гарсан үйлчилгээ үзүүлэгчээс үл шалтгаалах гэмтлийг нийлүүлэгч тал
хариуцахгүй.
2.1.7 Төлбөр төлөөгүйн улмаас үйлчилгээний эрхээ хаалгасан тохиолдолд тухайн
сарын хураамжийг бүтэн нэхэмжлэх эрхтэй.
2.1.8 Нийлүүлэгч нь үйлчилгээний төлбөр төлөгдсөн даруйд хэрэглэгчийн
үйлчилгээний эрхийг нээх үүрэгтэй.
2.1.9 Нийлүүлэгч тал хэрэглэгчийг үнэн зөв мэдээллээр хангах үүрэгтэй ба
бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэнэ.
2.1.10 Хуульд заасан бусад эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
2.2 Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг:
2.2.1 Хэрэглэгч тал нь интернэтийн үйлчилгээний талаарх гомдол, санал хүсэлт,
шүүмж зэргийг admin@cnet.mn хаяг, албан бичиг, 75755585 утас болон бусад
сувгаар илэрхийлэх эрхтэй.
Интернетийн үйлчилгээний нөхцөл
2.2.2 Хэрэглэгч гэрээнд заасны дагуу төлбөрийг цаг хугацаанд нь бүрэн төлөх
үүрэгтэй.
2.2.3 Хэрэглэгч нь гэрээ байгуулахаас өмнө сүлжээнд холбогдоход шаардлагатай
компьютер, сүлжээний төхөөрөмж, программ хангамжийг бүрдүүлж бэлэн
болгосон байна.
2.2.4 Хэрэглэгч интернетийн үйлчилгээг зөвхөн байгууллагын хэрэглээний
зориулалтаар ашиглана.
2.2.5 Хэрэглэгч сүлжээнд хандах нэр, нууц үгээ хадгалах, сүлжээгээр дамжуулж буй
мэдээллээ нууцлах, компьютерын вирус, бусдын халдлагаас хамгаалах
үүрэгтэй.
2.2.6 Хэрэглэгч нь үйлчилгээг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэв хэмжээнд,
интернэтийн нийтлэг стандартын дагуу хуулийн хүрээнд ашиглана. Буруу
хэрэглээнээс үүдэн гарах хариуцлагыг хэрэглэгч тал бүрэн хариуцна.
2.2.7 Хэрэглэгч нь нийлүүлэгчийн үзүүлж буй үйлчилгээний эрхийг ашиглан МУ-ын
Эрүүгийн хуульд заасан компьютер, мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт
хэрэг болон түүнтэй адилтгах хууль бус үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
2.2.8 Хэрэглэгч гуравдагч этгээдэд интернетийн үйлчилгээг холбох, дамжуулан
борлуулахыг хориглоно.
2.2.9 Нийлүүлэгч талын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр
бусад бүхий л зорилгоор ашиглахыг хориглоно.
2.2.10 Хэрэглэгч нь ашиглаж буй интернет урсгалаа www.speedtest.mn сайтаас
шалгаж байх үүрэгтэй.
2.2.11 Хуульд заасан бусад эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
3. ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ
3.1 Нийлүүлэгч нь үйлчилгээний төлбөрийг сар бүрийн 1-нээс тухайн сарын сүүлийн
өдрөөр тасалбар болгон дараа сарын 10-ны дотор хэрэглэгчээс нэхэмжилнэ.
3.2 Хэрэглэгч нь 3.1-д заасан төлбөрийн нэхэмлэхийг тухайн сарын 20-ны дотор
үлдэгдэлгүй, бүрэн төлж барагдуулах үүрэгтэй.
3.3 Төлбөр зохих хугацаанд төлөгдөөгүйн улмаас интернэтийн үйлчилгээ түр хаагдсан бол
нийлүүлэгч тал хариуцлага хүлээхгүй.
3.4 Хэрэглэгч өөрийн төлбөрийг төлөхдөө гүйлгээний утгаа нэхэмжлэхийн дагуу зөв бичиж
илгээх үүрэгтэй. Гүйлгээний утга тодорхойгүйгээс үүдэн гарах асуудалд нийлүүлэгч тал
хариуцлага хүлээхгүй болно.
3.5 Төлбөрийн нэхэмжлэл нь тухайн сарын хураамж, нэмэлт үйлчилгээний дүнгээс зохих
хөнгөлөлтийг хасч тооцсоны дараах дүн, өмнөх сарын төлбөрийн үлдэгдэл, НӨАТ
зэргээс бүрдэнэ.
3.6 Хэрэглэгч нь үйлчилгээний төлбөрийг 432000850 тоот Худалдаа Хөгжлийн банкны “Си
Нэт ХХК” эзэмшигчтэй дансанд заагдсан хугацаанд төлнө.
3.7 Үйлчилгээний нөхцөлийн 3.1–д заасан хугацаанд төлбөр нэхэмжлээгүй, үйлчилгээг
нийлүүлэгчийн талаас зогсоогоогүй нь хэрэглэгчийг төлбөрөөс чөлөөлөх үндэслэл
болохгүй.
4 ОЮУНЫ ӨМЧ, НУУЦЛАЛ
4.1 Талууд бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашиглах явцад олж мэдсэн байгууллага, хувь хүний
нууцад хамаарах аливаа мэдээ, мэдээллийг бусдад бичгэн болон аман хэлбэрээр
задруулахгүй байх, өөрийн болон бусад этгээдийн эрх ашгийн төлөө ашиглахгүй байх
үүргийг хугацаагүйгээр хүлээнэ.
4.2 Хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагаас хэрэглэгчийн болон
үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг шаардсан тохиолдолд нийлүүлэгч тал Монгол
улсын холбогдох хууль журмын дагуу мэдээллээр хангах үүрэг хүлээнэ.
Интернетийн үйлчилгээний нөхцөл
4.3 Дээрх үүргүүдийг аль нэг тал зөрчсөн тохиолдолд үүнтэй холбоотойгоор үүсэх аливаа
хохирлыг буруутай тал бүрэн хариуцна.
5 ХАРИУЦЛАГА, ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ
5.1 Талууд шууд бус хохирол нэхэмжлэхгүй.
5.2 Хэрэглэгч нь үйлчилгээний төлбөрийг тогтоосон хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд
үйлчилгээ үзүүлэгч нь хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд төлөгдөөгүй төлбөрийн үнийн
дүнгээс 0.5%-ийн алданги тооцож нэхэмжлэх эрхтэй.
5.3 Нийлүүлэгч тал нь өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалж үйлчилгээнд
гэмтэл, саатал учруулсан тохиолдолд ажлын 8 цагийн дотор засварласан байна.
5.4 Хэрэглэгч болон гуравдагч этгээдийн үйлдэл, эс үйлдэл, гэнэтийн болон давагдашгүй
хүчин зүйлээс учирсан гэмтэл, хохирлыг нийлүүлэгч тал хариуцахгүй.
5.5 Давагдашгүй хүчин зүйл гэдэгт гал түймэр, газар хөдлөлт, салхи шуурга, аянга
цахилгаан, үер усны гамшиг зэрэг байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан үймээн,
эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хуулийн
зохицуулалт журам, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, хорио, цээр, дайн, террорист
халдлага, гадаад гарцын гэмтэл саатал, сүлжээний хэт ачаалал, доголдол, тасалдал,
гоц халдварт өвчин зэрэг талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах нөхцөл байдлыг
ойлгоно.
5.6 Хэрэглэгч үйлчилгээний гэрээг цуцлах тохиолдолд нийлүүлэгч талд албан бичгээр 1
сарын өмнө мэдэгдэх үүрэгтэй.
6 ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА, МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ
6.1 Гуравдагч этгээдийн хууль бус үйлдлийн улмаас техникийн болон сүлжээний
найдвартай хэвийн ажиллагаа алдагдсанаас үүсэх хохирлыг нийлүүлэгч тал
хариуцахгүй бөгөөд үүнтэй холбоотой аливаа маргааныг талууд харилцан зөвшилцөх
замаар компанийн дотоод дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд
тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд Монгол Улсын хуулийн дагуу эрх бүхий
байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.